سبقت آزاد دوازدهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور

رایگان
43فروش
رایگان
فصل 5 دوزادهم زیست شناسی

آموزش صفر تا صد فصل 5 دوازدهم زیست شناسی

قسمت 1 | فصل 5 دوازدهم رایگان

فصل 5 دوازدهمقسمت 2 | فصل 5 دوازدهم رایگان

فصل 5 دوازدهمقسمت 3 | فصل 5 دوازدهم رایگان

فصل 5 دوازدهمریاضی دوازدهم

آموزش توابع صعودی و نزولی | دامنه و برد | معادله درجه 2

آموزش توابع صعودی و نزولی (قسمت 1) رایگانآموزش توابع صعودی و نزولی (قسمت 2) رایگان

آموزش معادله درجه 2( قسمت 1) رایگان

معادله درجه 2آموزش معادله درجه 2( قسمت 2) رایگان

معادله درجه 2آموزش معادله درجه 2( قسمت 3) رایگان

معادله درجه 2فیزیک دوازدهم

آموزش صفر تا صد فصل 1 فیزیک دوزادهم | مبحث حرکت

مبحث حرکت قسمت 1 رایگان

مبحث حرکت

مبحث حرکت قسمت 2 ویدئو

مبحث حرکت

تست های مبحث حرکت قسمت 1 ویدئو

مبحث حرکت

تست های مبحث حرکت قسمت 2 ویدئو

مبحث حرکت

تست های مبحث حرکت قسمت 3 ویدئو

مبحث حرکت

تست های مبحث حرکت قسمت 3 ویدئو

مبحث حرکت

شیمی دوازدهم

آموزش صفر تا صد فصل 1 شیمی دوزادهم

قطبیت مولکول | ساختار لوویس | اتیلن گلیکول | سدیم کلرید | بنزین | اوره | روغن زیتون | وازلین | گریس | استون | مقایسه رفتار هیدروکربن ها | گروه های عاملی | ویدئو

صفحه 4 شیمی دوازدهم

کربوکسیلیک اسیدها | اسیدهای چرب | استرها | استرهای سنگین | صابون | تهیه صابون از واکنش چربی با NaOH | استوکیومتری | ویدئو

صفحه 5 و 6 شیمی دوازدهم

انواع مخلوط: محلول | کلویید | سوسپانسیون | ترکیب های یونی محلول و نامحلول در آب | مواد محلول، کم محلول، نامحلول | الکل های محلول در آب | ویدئو

صفحه 7 شیمی دوازدهم

پاک کنندگی صابون | اثر عوامل مختلف بر قدرت پاک کنندگی صابون | آب سخت | ویدئو

صفحه 8و 9 شیمی دوازدهم

پاک کننده های غیرصابونی | پیوند با صنعت ویدئو

صفحه 10 و 11 شیمی دوازدهمپاک کننده های خورنده ویدئو

صفحه 12 و 13 شیمی دوازدهم

<!-- <stream.mrzist.org> -->
<script src="https://stream.mrzist.org/4lhglwkn5g2m/embed"></script>
<!-- </stream.mrzist.org> -->

اسید و باز آرنیوس ویدئو

صفحه 13 تا 16 شیمی دوازدهم

تست کنکور شماره 1 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 2 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 3 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 4 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 5 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 6 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 7 ویدئو

تست های کنکور

تست کنکور شماره 8 ویدئو

تست های کنکور

شیمی دوازدهم بخش دوم

صفحات 16 تا 28 کتاب درسی شیمی دوازدهم

رسانایی الکتریکی محلول ها | قدرت اسیدی | محلول الکترولیت و غیرالکترولیت | رسانای الکترونی و یونی | اسید تک پروتوندار | فرایند یونش | درجه یونش | ویدئو

صفحات 16 تا 19

واکنش های برگشت پذیر | تعادل | ثابت تعادل | ثابت یونش اسید | قدرت اسیدها | سرعت واکنش فلز با اسید | ویدئو

صفحات 20 تا 24

مسائل pH ویدئو

صفحات 24 تا 28تست 1 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)

تست 2 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)

تست 3 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)تست 4 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)

تست 5 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)تست 6 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)

تست 7 ویدئو

تست های کنکور (ثابت یونش و درجه یونش)

شیمی دوازدهم بخش سوم

صفحات 28 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم

بازها | رسانایی الکتریکی محلول های بازی | pOH و pH | شوینده های خورنده | ضد اسیدها رایگان

صفحات 28 تا 32

تست شماره 1 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 2 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 3 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 4 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 5 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 6 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 7 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 8 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 9 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 10 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 11 ویدئو

تست های کنکور

تست شماره 12 ویدئو

تست های کنکور

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سبقت آزاد دوازدهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور”

برچسب: