درس فیزیک با استاد محمد نوکنده – طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

محمد نوکنده

 

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – مهندس محمد نوکنده

مقدمه
استاد نوکنده در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱ فصل گرما دهم
تماشا
قسمت ۲ فصل گرما دهم تماشا
قسمت ۳ انرژی پتانسیل یازدهم تماشا