درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی – طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

مرتضی زینعلی

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد مرتضی زینعلی

 

قسمت ۱  زبان انگلیسی تماشا
قسمت ۲  زبان انگلیسی تماشا