درس ریاضی با استاد سامان سلامیان – طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

سامان سلامیان

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد سامان سلامیان

 

مقدمه
استاد سلامیان در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱ سؤال اول ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۲ سؤال دوم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۳ سؤال سوم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۴ سؤال چهارم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۵ سؤال پنجم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۶
سؤال ششم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۷ سؤال هفتم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۸ سؤال هشتم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۹ سؤال نهم ریاضی یازدهم تماشا
قسمت ۱۰ سؤال دهم ریاضی یازدهم تماشا
سوالات سوالات ریاضی دهم دهم و یازدهم
دانلود

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد سامان سلامیان

 

مقدمه
استاد سلامیان در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱ سؤال اول ریاضی دهم
تماشا
قسمت ۲ سؤال دوم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۳ سؤال سوم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۴ سؤال چهارم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۵ سؤال پنجم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۶
سؤال ششم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۷ سؤال هفتم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۸ سؤال هشتم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۹ سؤال نهم ریاضی دهم تماشا
قسمت ۱۰ سؤال دهم ریاضی دهم تماشا
سوالات سوالات ریاضی دهم دهم و یازدهم
دانلود