جزوات کلاس نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

دانلود آزمون های کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات آزمون
آزمون دانلود

دانلود پاسخ تشریحی جلسه نهم و یازدهم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

پاسخ سوالات جانوری و ژنتیک
جانوری و ژنتیک دانلود
پاسخ سوالات فصل ۵ دوازدهم
فصل ۵ دوازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۶ دوازدهم
فصل ۶ دوازدهم دانلود

دانلود سوالات جلسه یازدهم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات جانوری
جانوری دانلود

دانلود سوالات و تخته نوشت جلسه دهم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

 

سوالات گیاهی
گیاهی دانلود
جدول های گیاهی
گیاهی دانلود
پاسخ سوالات گیاهی
پاسخ تشریحی گیاهی دانلود
تخته نوشت گیاهی
تخته نوشت دانلود
جزوه فصل ۸ یازدهم
فصل ۸ یازدهم دانلود

دانلود سوالات و تخته نوشت جلسه نهم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات فصل ۵ دوازدهم
فصل ۵ دوازدهم دانلود
سوالات فصل ۶ دوازدهم
فصل ۶ دوازدهم دانلود
فایل راهنما تخته نوشت فصل ۵ و ۶ دوازدهم
فصل ۵ و ۶ دوازدهم دانلود

دانلود پاسخ تشریحی جلسه هشتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

پاسخ سوالات فصل ۲ دوازدهم
فصل ۲ دوازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۴ دوازدهم
فصل ۴ دوازدهم دانلود

دانلود سوالات جلسه هشتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات فصل ۲ دوازدهم
فصل ۲ دوازدهم دانلود
سوالات فصل ۴ دوازدهم
فصل ۴ دوازدهم دانلود

دانلود پاسخ تشریحی جزوات  جلسه ۱ تا ۷ نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

پاسخ سوالات جمع بندی دستگاه انسان دهم
فصل ۲،۳ و ۵ دهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۱ دوازدهم
فصل ۱ دوازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۷ یازدهم
فصل ۷ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۵ یازدهم
فصل ۵ یازدهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۴ یازدهم
فصل ۴ یازدهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۳ یازدهم فصل ۳ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۲ یازدهم فصل ۲ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۱ یازدهم   فصل ۱ یازدهم دانلود

دانلود سوالات جلسه هفتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات فصل ۷ یازدهم
فصل ۷ یازدهم دانلود
سوالات فصل ۱ دوازدهم فصل ۱ دوازدهم دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه پنجم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

راهنمای تخته نوشت
فصل ۳ و ۵ یازدهم
دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه چهارم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

راهنمای تخته نوشت فصل ۴ دهم
فصل ۴
دانلود

دانلود جزوات تصاویری کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

جزوه دوپینگ تصویری فصل ۱
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۲
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۳
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۴
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۴ دهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۵ یازدهم
دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه اول کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

تخته نوشت فصل ۲ دهم
فصل ۲
دانلود
تخته نوشت فصل ۳ دهم فصل ۳
دانلود
تخته نوشت فصل ۵ دهم فصل ۵
دانلود

دانلود جزوات جلسه اول کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

 

جزوه دوپینگ فصل ۲
فصل ۲
دانلود
جزوه دوپینگ فصل ۳ فصل ۳
دانلود
جزوه دوپینگ فصل ۵ فصل ۵
دانلود