آرایه های ادبی استعاره (مکنیه) و تشخیص – استاد شاهین زاد