زیست شناسی کنکور تبریز

128
Created on By سینا زندی

به سوال مطرح شده پاسخ دهید و بعد از پاسخ به این سوال، تحلیل تخصصی ویدیویی این سوال زیست شناسی کنکور 98 را تماشا کنید.

بعد از پاسخ سوال، به تحلیل تخصصی ویدیویی هدایت می شوید.

1 / 1

چند مورد می تواند از پیامد های وقوع جهش در دنا (DNA) باکتری اشرشیاکلای باشد؟
الف)تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز
ب)عدم اتصال مهار کننده به بخشی از ژن
ج) عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتیین
د)افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

نمره شما:

نمرات میانگین پاسخ دهندگان: 46%

0%