اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال هفتم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هفتم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال هشتم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هشتم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال نهم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال نهم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۲, ۱۳۹۹
محمد نوکنده

فیزیک یازدهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

فیزیک یازدهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران