کنکور ریاضی

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال دوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال هشتم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هشتم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران