کنکور ریاضی دهم

فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال دهم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دهم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۸, ۱۳۹۹

قسمت دوم ریاضی یازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران