پزشکا برتر

فروردین ۳, ۱۳۹۹

سؤال دهم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دهم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال هشتم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هشتم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران