پزشکان برت

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال هفتم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هفتم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز