پزشکان برتر در تبریز

فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

معرفی اساتید همایش پزشکان برتر

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷
همایش

همایش بزرگ۲۷ اردیبهشت موسسه آموزشی پزشکان برتر

همایش بزرگ موسسه آموزشی پزشکان برتر وبا حضور استاد های بنام کشور در روز پنجشنبه ۲۷اردیبهشت سال ۹۷ برگزار شد .