پزشکات برتر

فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال ششم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال ششم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران