فرصت برابر پزشکان برتر

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

استاد سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال چهارم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال چهارم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال پنجم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال پنجم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال نهم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال نهم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران