طرح فرصت برابر

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال سوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال سوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال پنجم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال پنجم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال هشتم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هشتم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
محمد نوکنده

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران