طرح فرصت برابر پزشکان برتر

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال هشتم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال هشتم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
محمد نوکنده

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۳, ۱۳۹۹

سؤال دهم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دهم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال اول ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال اول ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران