زبان کنکور

فروردین ۲, ۱۳۹۹
مرتضی زینعلی

قسمت اول درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت اول درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز  
فروردین ۲, ۱۳۹۹
مرتضی زینعلی

قسمت دوم درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت دوم درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران