زبان انگلیسی

فروردین ۲, ۱۳۹۹
مرتضی زینعلی

قسمت اول درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت اول درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز