ریاضی کنکور تبریز

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال سوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال سوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال چهارم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال چهارم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز  
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال پنجم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال پنجم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال ششم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال ششم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز