ریاضی دهم

فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال اول ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال اول ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال دوم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دوم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال سوم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال سوم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۳, ۱۳۹۹
سامان سلامیان

سؤال چهارم ریاضی دهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال چهارم ریاضی دهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین و پر مخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران