ریاضی تبریز

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال پنجم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال پنجم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
فروردین ۳, ۱۳۹۹

سؤال دهم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دهم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران  
فروردین ۸, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت اول ریاضی یازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۸, ۱۳۹۹

قسمت دوم ریاضی یازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران