دین و زندگی

فروردین ۲, ۱۳۹۹

درس دین و زندگی با استاد علیرضا یوسفیان پور در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

درس دین و زندگی با استاد علیرضا یوسفیان پور در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران