درک مطلب عربی

فروردین ۹, ۱۳۹۹
محمد-واعظی

قسمت سوم عربی مبحث درک مطلب – استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۹, ۱۳۹۹
محمد-واعظی

قسمت چهارم عربی مبحث درک مطلب – استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران