اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال دوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز