فیزیک – مهندس نوکنده

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
محمد نوکنده

قسمت اول فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت اول فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
محمد نوکنده

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت دوم فصل گرما دهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
محمد نوکنده

مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

مقدمه – مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۲, ۱۳۹۹
محمد نوکنده

فیزیک یازدهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

فیزیک یازدهم مهندس محمد نوکنده در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران