ریاضی – استاد سامان سلامیان

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

استاد سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال اول ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال اول ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال دوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال دوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال سوم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال سوم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز