فیلم های کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی کنکور ۹۹

لینک دانلود جلسۀ هفتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک دانلود جلسۀ هفتم قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ هفتم قسمت دوم
دانلود

لینک دانلود جلسۀ ششم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک دانلود جلسۀ ششم قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ ششم قسمت دوم
دانلود
لینک دانلود جلسۀ ششم قسمت سوم
دانلود

لینک تماشای آنلاین جلسۀ ششم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک تماشا جلسۀ ششم قسمت اول
تماشا
لینک تماشا جلسۀ ششم قسمت دوم
تماشا
لینک تماشا جلسۀ ششم قسمت سوم
تماشا

لینک دانلود جلسۀ پنجم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک دانلود جلسۀ پنجم قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ پنجم قسمت دوم
دانلود
لینک دانلود جلسۀ پنجم قسمت سوم
دانلود

لینک تماشای آنلاین جلسۀ پنجم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک تماشا جلسۀ پنجم قسمت اول
تماشا
لینک تماشا جلسۀ پنجم قسمت دوم
تماشا
لینک تماشا جلسۀ پنجم قسمت سوم
تماشا

لینک دانلود جلسۀ چهارم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک دانلود جلسۀ چهارم کامل
دانلود

لینک تماشای آنلاین جلسۀ چهارم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک تماشا جلسۀ چهارم کامل
تماشا

لینک دانلود جلسۀ سوم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی 

لینک دانلود جلسۀ سوم قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ سوم قسمت دوم دانلود
لینک دانلود جلسۀ سئم قسمت سوم دانلود

لینک دانلود جلسۀ دوم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

لینک دانلود جلسۀ دوم کامل
دانلود

لینک دانلود جلسۀ اول فیلم استدیویی کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی 

لینک دانلود فیلم استدیویی جلسۀ اول قسمت اول، ۲۰ دقیقه
دانلود

 

لینک دانلود جلسۀ اول کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی 

لینک دانلود جلسۀ اول قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ اول قسمت دوم دانلود
لینک دانلود جلسۀ اول قسمت سوم دانلود