فیلم های همایش جمع بندی زبان کنکور ۹۹ دکتر شهاب اناری

لینک دانلود جلسۀ دوم همایش جمع بندی زبان کنکور ۹۹ دکتر شهاب اناری

لینک دانلود جلسۀ دوم
قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ دوم
قسمت دوم
دانلود
لینک دانلود جلسۀ دوم
قسمت سوم
دانلود

لینک دانلود جلسۀ اول همایش جمع بندی زبان کنکور ۹۹ دکتر شهاب اناری

لینک دانلود جلسۀ اول
قسمت اول
دانلود
لینک دانلود جلسۀ اول
قسمت دوم
دانلود

لینک تماشای آنلاین همایش جمع بندی آنلاین زبان دکتر شهاب اناری

لینک تماشای آنلاین جلسۀ اول
قسمت اول
تماشا
لینک تماشای آنلاین جلسۀ اول
قسمت دوم تماشا
لینک تماشای آنلاین جلسۀ اول
قسمت سوم تماشا
لینک تماشای آنلاین جلسۀ اول
قسمت چهارم تماشا