درس عربی با استاد محمد واعظی – طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

محمد-واعظی

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد محمد واعظی

قسمت ۱ مبحث ضبط حرکات
تماشا
قسمت ۲ مبحث ضبط حرکات تماشا
قسمت ۳ مبحث درک مطلب تماشا
قسمت ۴ مبحث درک مطلب
تماشا
قسمت ۵ مبحث درک مطلب تماشا
قسمت ۶
مبحث نواسخ تماشا
قسمت ۷ مبحث نواسخ
تماشا
قسمت ۸ مبحث منصوبات
تماشا
قسمت ۹ مبحث حال
تماشا
قسمت ۱۰ مبحث حال
تماشا