درس ریاضی با استاد سروش مویینی – طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز

سروش مویینی

سروش مویینی

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد سروش مویینی

 

مقدمه
مهندس مویینی در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱ سؤال اول ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۲ سؤال دوم ریاضی دوازدهم تماشا
قسمت ۳ سؤال سوم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۴ سؤال چهارم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۵ سؤال پنجم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۶
سؤال ششم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۷ سؤال هفتم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۸ سؤال هشتم ریاضی دوازدهم
تماشا
قسمت ۹ سؤال نهم ریاضی دوازدهم
تماشا
سوالات سوالات ریاضی دوازدهم
دانلود

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد سروش مویینی

 

مقدمه
استاد مویینی در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱  ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۲ ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۳  ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۴  ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۵  ریاضی یازدهم
تماشا
قسمت ۶
 ریاضی یازدهم
تماشا
سوالات سوالات ریاضی یازدهم
دانلود

طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز – استاد سروش مویینی

مقدمه
استاد مویینی در طرح فرصت برابر
تماشا
قسمت ۱ ریاضی دهم
تماشا
قسمت ۲ ریاضی دهم
تماشا
قسمت ۳ ریاضی دهم
تماشا
قسمت ۴ ریاضی دهم
تماشا