جزوات کلاس نکته تست زیست شناسی دکتر سالار فرضی

دانلود سوالات جلسه هشتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات فصل ۲ دوازدهم
فصل ۲ دوازدهم دانلود
سوالات فصل ۴ دوازدهم
فصل ۴ دوازدهم دانلود

دانلود پاسخ تشریحی جزوات  جلسه ۱ تا ۷ نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

پاسخ سوالات جمع بندی دستگاه انسان دهم
فصل ۲،۳ و ۵ دهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۱ دوازدهم
فصل ۱ دوازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۷ یازدهم
فصل ۷ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۵ یازدهم
فصل ۵ یازدهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۴ یازدهم
فصل ۴ یازدهم
دانلود
پاسخ سوالات فصل ۳ یازدهم فصل ۳ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۲ یازدهم فصل ۲ یازدهم دانلود
پاسخ سوالات فصل ۱ یازدهم   فصل ۱ یازدهم دانلود

دانلود سوالات جلسه هفتم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی

سوالات فصل ۷ یازدهم
فصل ۷ یازدهم دانلود
سوالات فصل ۱ دوازدهم فصل ۱ دوازدهم دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه پنجم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

راهنمای تخته نوشت
فصل ۳ و ۵ یازدهم
دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه چهارم کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

راهنمای تخته نوشت فصل ۴ دهم
فصل ۴
دانلود

دانلود جزوات تصاویری کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

جزوه دوپینگ تصویری فصل ۱
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۲
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۳
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۴
یازدهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۴ دهم
دانلود
جزوه دوپینگ تصویری فصل ۵ یازدهم
دانلود

دانلود تخته نوشت جلسه اول کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

تخته نوشت فصل ۲ دهم
فصل ۲
دانلود
تخته نوشت فصل ۳ دهم فصل ۳
دانلود
تخته نوشت فصل ۵ دهم فصل ۵
دانلود

دانلود جزوات جلسه اول کلاس آنلاین نکته تست زیست شناسی دکتر فرضی –

بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور

 

جزوه دوپینگ فصل ۲
فصل ۲
دانلود
جزوه دوپینگ فصل ۳ فصل ۳
دانلود
جزوه دوپینگ فصل ۵ فصل ۵
دانلود